Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

 

Na internetskoj stranici www.corenesa.com Obrt za poduku i savjetovanje COR prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika:

 • ime i prezime,
 • adresa e-pošte,

 

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore koje kupci sklapaju s Centar za integrativni razvoj sljedeće osobe:

 • Obrt za poduku i savjetovanje COR, Gundulićeva 19, Zagreb (Enesa Mahić)

 

Voditelj zbirke osobnih podataka je Obrt za poduku i savjetovanje COR.

 

Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće:

 • naziv zbirke,
 • naziv, odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu,
 • svrhu obrade,
 • pravni temelj uspostave zbirke podataka,
 • kategorije osoba na koje se podaci odnose,
 • vrste podataka sadržanih u zbirci podataka,
 • način prikupljanja i čuvanja podataka,
 • vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka,
 • osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište,
 • naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

 

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke Obrt za poduku i savjetovanje COR daje na korištenje trećim osobama koje su povezane s Obrtom za poduku i savjetovanje COR u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Kakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.corenesa.com kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Obrt za poduku i savjetovanje COR može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga Obrt za poduku i savjetovanje COR i osobe navedene u ovim Općim uvjetima, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

 

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Korisnik web stranice www.corenesa.com ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostavit će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice www.corenesa.com na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 • potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili se isti ne obrađuju,
 • dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
 • omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
 • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
 • dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
 • dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Obrt za poduku i savjetovanje COR prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.corenesa.com, unaprijedio rad web stranice www.corenesa.com stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti i analizirao upotrebu internetske stranice www.corenesa.com. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

 

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice www.corenesa.com odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice www.corenesa.com, u slučaju kada voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Obrt za poduku I savjetovanje COR smatra da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Obrt za poduku I savjetovanje COR slanjem e-poruke na info@corenesa.com te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Obrt za poduku i savjetovanje COR preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.