Pravila privatnosti

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici www.corenesa.com i koji su korištenjem web stranice obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka Obrta za poduku i savjetovanje COR sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 19, OIB: 69140254234 (dalje: COR), od korisnika kao ispitanika. COR osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrška te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

COR kao pružatelj usluga web stranice www.corenesa.com zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete kako bi lakše razumjeli koje podatke  COR prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno COR-u na e-mail adresu info@corenesa.com

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.corenesa.com  i pristankom na Opće uvjete putem web stranice www.corenesa.com korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima.

Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.corenesa.com.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti korištenja web stranice www.corenesa.com.

 

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

COR može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.corenesa.com

Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.corenesa.com.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.corenesa.com

 


 

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Na internetskoj stranici www.corenesa.com Obrt za poduku i savjetovanje COR prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika:

 • ime i prezime,
 • adresa e-pošte,

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore koje kupci sklapaju s Centar za integrativni razvoj sljedeće osobe:

 • Obrt za poduku i savjetovanje COR, Gundulićeva 19, Zagreb (Enesa Mahić)

Voditelj zbirke osobnih podataka je Obrt za poduku i savjetovanje COR.

Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće:

 • naziv zbirke,
 • naziv, odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu,
 • svrhu obrade,
 • pravni temelj uspostave zbirke podataka,
 • kategorije osoba na koje se podaci odnose,
 • vrste podataka sadržanih u zbirci podataka,
 • način prikupljanja i čuvanja podataka,
 • vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka,
 • osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište,
 • naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

 

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke Obrt za poduku i savjetovanje COR daje na korištenje trećim osobama koje su povezane s Obrtom za poduku i savjetovanje COR u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Kakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.corenesa.com kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Obrt za poduku i savjetovanje COR može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga Obrt za poduku i savjetovanje COR i osobe navedene u ovim Općim uvjetima, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

 

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Korisnik web stranice www.corenesa.com ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostavit će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice www.corenesa.com na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 • potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili se isti ne obrađuju,
 • dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
 • omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
 • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
 • dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
 • dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Obrt za poduku i savjetovanje COR prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.corenesa.com, unaprijedio rad web stranice www.corenesa.com stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti i analizirao upotrebu internetske stranice www.corenesa.com. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

 

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice www.corenesa.com odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice www.corenesa.com, u slučaju kada voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Obrt za poduku I savjetovanje COR smatra da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Obrt za poduku I savjetovanje COR slanjem e-poruke na info@corenesa.com te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Obrt za poduku i savjetovanje COR preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

 


 

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Korisnici su dužni prije početka korištenja web stranice www.corenesa.com (dalje: web stranica) pružatelja usluga Obrt za poduku i savjetovanje COR sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 19, OIB: 69140254234 (dalje: COR) upoznati se s Općim uvjetima korištenja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, mogu se obratiti na adresu e-pošte info@corenesa.com

 

PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, korisnik prihvaća Opće uvjete korištenja web stranice (Opći uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

 

PROMJENE OPĆIH UVJETA I STRANICE

COR zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. COR savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama. COR zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti, promjenu sadržaja, dostupnost novih podataka, promjenu načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. COR ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta i pozitivnih propisa. Izmjene uvjeta korištenja važeće su odmah po objavi na web stranici www.corenesa.com.